ZIJ STEUNEN ONS! U OOK?

een burgerwet

voor een humaan

regularisatiebeleid

Als gevolg van het succesvol ophalen van 35.000 handtekeningen worden op 8 november 2022 om 14:00,  representanten van de In My Name campagne gehoord in de Commissie Binnenlandse Zaken.

De collectieven van niet-erkende medeburgers nodigen ons alvast uit om samen te komen op twee zeer belangrijke momenten: :

  • Op 7 november, 18:00 komen wij samen voor het Justitiepaleis in Brussel voor een steunwake.
  • Op 8 november, 11:00 zal de hoorzitting live te volgen zijn via een stream op dezelfde plaats (Poelaertplein, Brussel).
de campagne.

Word één van de 25.000 mede-indieners van een burgerwet voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Als de politici de wet niet willen veranderen zodat er duidelijke, eerlijke en permanente criteria voor regularisatie komen, dan zullen we zelf naar het parlement gaan om ons eigen wetsvoorstel in te dienen en zo het debat af te dwingen. Er moet dringend een einde worden gemaakt aan het huidige systeem van totale willekeur. Dat kan alleen met een rechtvaardige en humane wet, die respect toont voor de grondrechten en de waardigheid van individuen.

Een burgerwetsvoorstel is een mechanisme waarmee we ons eigen wetsvoorstel rechtstreeks in het federale parlement kunnen indienen.

 

Na 60 dagen hongerstaking, na het verzamelen van meer dan 46.000 handtekeningen voor de petitie We Are Belgium Too, na jaren van strijd voor waardigheid en betogingen die duizenden mensen samen brachten, is het duidelijk dat de regering helemaal geen een oplossing voor mensen zonder papieren wil vinden. Maar als het ons lukt om voor 17 mei 2022 25.000 handtekeningen van burgers te verzamelen, zal ons wetsvoorstel het eerste burgerwetsvoorstel zijn dat in het parlement wordt ingediend en publiekelijk behandeld. Zo zullen we het debat over de regularisatie van mensen zonder papieren kunnen forceren.

Maar daar laten we het niet bij. In het licht van de passiviteit van de federale regering en het verraad van de staatssecretaris, willen we politici laten zien dat velen van ons achter de regularisatie van mensen zonder papieren staan. Dus laten we overal, in onze organisaties, onze scholen en onze universiteiten, in onze theaters, onze culturele centra en in onze gemeenten, het debat op gang brengen en moties ondertekenen ter ondersteuning van de campagne om zo druk uit te oefenen op de partijen! Je kunt voorbeeldmoties op de site vinden, ze uitprinten, meenemen en laten stemmen!

Meer Weten

Steun ons voorstel voor een burgerwet voor een waardige en humane regularisatie! Als burger heb je de mogelijkheid om je stem te laten horen bij de politieke verantwoordelijken. Grijp deze kans hier door duidelijke, permanente criteria te eisen die de fundamentele mensenrechten respecteren.

motie

Ondersteun de regularisatie met uw organisatie! In onze organisaties, collectieven en verenigingen, in onze scholen en universiteiten, in onze theaters en onze cultuurhuizen, overal voeren we het debat, nemen we standpunt in over het burgerwetsvoorstel en steunen we de strijd van de collectieven van mensen zonder papieren.

We nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de beweging uit om een motie te laten goedkeuren binnen hun organisatie

regulariseren is…

01.

De huidige regularisatieprocedure is meer een loterij dan een humane en objectieve behandeling van de dossiers van mensen die een regularisatie aanvragen. Zoals het geval van Nezha aantoont, is een “uitstekend” dossier geen enkele garantie op een regularisatie. Verschillende elementen die gunstig zijn voor regularisatie, zoals het spreken van een van de landstalen, kinderen hebben die hier school lopen of zelfs werken, wegen blijkbaar niet op tegen de puur subjectieve mening van de bevoegde autoriteit, de Dienst Vreemdelingenzaken. Met andere woorden, staatssecretaris voor Asiel en Migratie kan beslissen om iedereen of niemand te regulariseren. Als was hij een keizer die zijn duim omhoog of omlaag steekt. 

We kunnen een dergelijke willekeur in de handen van één persoon niet langer aanvaarden. We stellen voor om duidelijke criteria, permanent en met respect voor de fundamentele mensenrechten, te integreren in de regularisatieprocedure om de “almacht” van staatssecretaris Mahdi tegen te gaan.

 

Wat dan met het tegenargument dat suggereert dat deze discretionaire bevoegdheid het mogelijk maakt om bepaalde mensen te regulariseren die niet zouden worden geregulariseerd als er duidelijke criteria waren? Het zal altijd mogelijk zijn om buiten de criteria te manoeuvreren om niemand te vergeten. Uiteindelijk vormen de criteria slechts een basis om de regels voor regularisatie helder te maken. Dat verhindert geenszins de regularisatie van andere, meer uitzonderlijke situaties.

We willen niet wachten tot we eindelijk een menselijker staatssecretaris voor Migratie krijgen. We willen nu meteen duidelijke en permanente criteria voor een regularisatieprocedure die onze rechtsstaat waardig is.

02.

De meeste jobs die mensen zonder papieren uitoefenen zijn precair en essentieel. Werken in de bouw, het zorgen voor kinderen, het bezorgen van maaltijden en huishoudelijke hulp zijn de banen die mensen zonder papieren het vaakst uitvoeren. Deze jobs, die al moeilijk zijn voor mensen mét papieren, zijn dat dubbel zo voor mensen zonder papieren. Aan de ene kant zijn ze fysiek uitputtend en worden ze weinig gewaardeerd op vlak van loon en aan de andere kant genieten mensen zonder papieren geen sociale bescherming.

 

België profiteert van de aanwezigheid van mensen zonder papieren. Het niet opnemen van duidelijke criteria in artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 komt neer op toegeven dat België wil blijven profiteren van de administratieve kwetsbaarheid van mensen zonder papieren zonder hun werk te erkennen en met een degelijk loon te waarderen. Uiteindelijk zou een regularisatie een waardig en respectvol arbeidsstatuut geven aan mensen die zware en essentiële banen uitoefenen.

03.

Mensen zonder papieren worden gedwongen om precaire banen uit te oefenen voor bazen die hun werk niet aangeven. Regularisatie maakt het mogelijk om het zwartwerk en de sociale fraude te bestrijden. Twee vliegen in één klap: de overheid kan sociale bijdragen innen en de werknemers krijgen sociale bescherming.

04.

De precaire banen die door de huidige situatie worden gecreëerd (met 150.000 mensen zonder papieren in België) leiden tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers met en zonder papieren. In veel gevallen aarzelen de bazen niet om te kiezen voor de “minst veeleisende” of minst beschermde mensen. De 150.000 mensen zonder papieren kunnen geen eisen stellen, mogen geen sociale bijdragen betalen en hebben dus niet eens recht op sociale bescherming (zoals een werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekteverlof, enzovoort). Regulariseren is alle werknemers op gelijke voet plaatsen en voorkomen dat bazen de arbeidsomstandigheden verslechteren. Als alle werknemers in orde zijn met hun verblijfspapieren, dan zullen de arbeidsomstandigheden voor iedereen beter worden.

05.

De recente coronacrisis is een heel concreet voorbeeld om dit argument te illustreren. Terwijl onze ziekenhuizen overbelast waren en het verplegend personeel uitgeput was door de schok van de pandemie, had de Belgische regering deze overbelasting kunnen verlichten door alle gekwalificeerd personeel aan het werk te zetten. Mensen zonder papieren zouden een belangrijke en zeker zeer nuttige hulp zijn geweest om de druk op het verplegend personeel te verlichten. Het is duidelijk dat dit ook geldt voor vele andere sectoren. Regulariseren is het oplossen van een deel van de werknemerstekorten in verschillende sectoren zoals de bouw, de zorg of de transportsector.

06.

In België en in Europa is de opkomst van extreemrechts voelbaar en nemen racistische uitspraken en haat jegens de ander toe. Regulariseren is het bestrijden van deze achterdochtige en hatelijke kijk op de ander en het bevorderen van een samenleving waarin de waardigheid van elke persoon gerespecteerd wordt. Deze mensen, die in veel gevallen al meer dan 10 jaar in België zijn, bevinden zich momenteel in een situatie van totale onzekerheid terwijl ze in onze buurten wonen en werken, in onze scholen studeren, consumeren in onze winkels. We willen dat er een einde komt aan die duale samenleving die mensen uitsluit omdat ze “de loterij niet gewonnen hebben”. We stellen voor om deze mensen hun waardigheid terug te geven door hen volledig deel te laten zijn van onze samenleving en bestrijden de haattaal.

07.

België heeft het Handvest van de Rechten van de Mens ondertekend, dat respect en waardigheid voor iedereen garandeert. Het is geen respect voor de waardigheid van iemand om hem het verblijf te ontzeggen in een gebied waar hij al meer dan 10 jaar woont en dat zonder argument, op een volledig onmenselijke en willekeurige manier. We dringen er bij de huidige regering op aan om eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen en een echt regularisatiebeleid in te voeren dat de menselijke waarde erkent van degenen die leven in angst om uit het land te worden gezet dat zij als hun land beschouwen. België is in staat om dit minimum aan waardigheid te geven aan mensen zonder papieren. Dit vereist een regularisatie op basis van duidelijke, permanente criteria die de fundamentele mensenrechten respecteren.

08.

Het huidige asielbeleid is gebaseerd op deportaties en op de detentie van mensen in gesloten centra. Dat beleid kost de belastingbetaler handenvol geld. Bovendien worden mensen zonder papieren gecriminaliseerd terwijl hun enige ‘misdaad’ is dat ze een waardig leven willen leiden.

09.

Mensen zonder papieren worden gedwongen om precaire banen uit te oefenen omdat ze geen verblijfsvergunning hebben en dus geen “legale” toegang tot werk hebben. Deze precaire banen bevinden zich onder de radar: ze worden niet aangegeven en dus ook niet belast. De werkgevers hoeven dus geen sociale bijdragen te betalen voor deze werknemers. Een studie van ACV-Brussel heeft uitgewezen dat als België 100.000 mensen zonder papieren zou regulariseren, het elke maand 65 miljoen euro extra aan sociale zekerheidsbijdragen zou kunnen innen.
 
 
wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel waar we het parlement willen laten over stemmen, stelt voor:

Als de aanvraag wordt afgewezen door de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de aanvrager in beroep gaan bij een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal bestaan ​​uit mensen die ervaring hebben om met mensen zonder papieren te werken en zal zich moeten uitspreken over weigeringen van regularisatie. Op deze manier wordt de uiteindelijke beslissing genomen door de betrokkenen in de sector.

Deze criteria hebben een en hetzelfde doel. Ze stellen een eerlijke, objectieve en humane regularisatie voor. We vragen duidelijke criteria die verband houden met de onmogelijkheid om terug te keren (ouders van kinderen die in België wonen bijvoorbeeld), aan een vorm van kwetsbaarheid (slachtoffers van huiselijk geweld bijvoorbeeld) of aan een langdurige verankering (bijvoorbeeld na 5 jaar verblijf).

Momenteel moet de aanvraag worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland. Aangezien mensen zonder papieren al op het grondgebied zijn, vragen we dat ze hun aanvraag kunnen indienen vanuit België. Die moet dan worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats.

Een regularisatie kan geweigerd worden om redenen van openbare orde, maar enkel voor ernstige persoonlijke feiten. Zo kunnen zwartwerk of overtredingen die verband houden met de migratieroute niet worden beschouwd als een reden voor niet-regularisatie.

Migratie is rijkdom. Daarom stellen we een traject van regularisatie voor op basis van een persoonlijk project. De persoon zal worden ondersteund door een adviseur die hen zal helpen en volgen tijdens de ontwikkeling van hun project.
 
Motie.

Als politici de wet niet willen veranderen om duidelijke, eerlijke en permanente criteria in te voeren, zullen we naar het parlement gaan om ons eigen wetsvoorstel in te dienen en het debat af te dwingen.

Ondersteun In My Name met uw organisatie! We nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de beweging uit om deze motie voor te leggen en daarover te laten stemmen binnen hun organisatie. Door deze steunmotie te ondertekenen, willen we politici laten zien dat velen van ons de regularisatie van mensen zonder papieren verdedigen op basis van duidelijke, eerlijke en permanente criteria.

 

Een organisatie, een cultuurhuis, een gemeente, een universiteit die de motie heeft ondertekend is betrokken bij het burgerinitiatief door:

motie downloaden

Zij tekenden onze motie!
Actualiteit.
p1
30 mei: PARLEMENT STELT ONS GEDULD OP DE PROEF

FR/ENG Below PARLEMENT STELT ONS GEDULD OP DE PROEF  Tijdens de zitting van de Commissie Verzoekschriften van de Kamer gisterenmiddag…

Contact

een initiatief van:

Collectif Zone Neutre